Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2023 : 347
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng học kỳ I, năm học: 2021- 2022

Hội đồng thi đua khen thưởng trường Mầm non Vĩnh Phước A báo cáo sơ kết phong trào thi đua khen thưởng năm học 2021- 2022

 

PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO

TRƯỜNG MN VĨNH PƯỚC A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:      /BC-MN

              Vĩnh Phước A, ngày      tháng   năm 2022

BÁO CÁO

Sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng học kỳ I, năm học: 2021- 2022

 

           Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Gò Quao về việc ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét và chia cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện Gò Quao.

           Căn cứ kế hoạch số 32/PGDĐT-TĐ ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Phòng giáo dục đào tạo Gò Quao phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022.    

           Căn cứ vào hoạch số 40/KH- MN ngày 11 tháng 9 năm 2021 về việc phát động phong trào thi đua khen thưởng năm học 2021- 2022.

          Theo tình hình thực tế thực hiện của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường Mầm non Vĩnh Phước A trên cơ sở kết quả đạt được của hàng tháng.

           Hội đồng thi đua khen thưởng trường Mầm non Vĩnh Phước A báo cáo sơ kết phong trào thi đua khen thưởng năm học 2021- 2022 với các nội dung sau :

          A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẠT:

          I. Công tác tổ chức phát động và đăng ký thi đua:

          Trường tiến hành xây dựng kế hoạch và phát động cho CBGV-NV trường đăng ký thi đua đúng theo quy định, trường tham gia họp ký kết giao ước thi đua với các trường khối thi đua mầm non.

         * Kết quả đăng ký thi đua:

         - Tập thể đăng ký “Tập thể Lao động xuất sắc”và “Bằng khen UBND Tỉnh”

         - Cá nhân có: 12/12 CBGV-NV đăng ký thi đua chia ra:

         + Đăng ký Lao động tiên tiến (LĐTT): 12 cá nhân

         + Đăng ký Chiến sĩ thi đua cơ sở ( CSTĐCS): 03 cá nhân

-Trong đó :

         + Bằng Khen UBND Tỉnh (BK UBND Tỉnh): 05 cá nhân

         + Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (CSTĐ Tỉnh) : 01 cá nhân

         1.Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị .

         1.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lý giáo dục và nhiệm vụ khác;

         - Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế tại đơn vị đạt trình độ cao đẳng sư phạm trở lên là 11/12 tỷ lệ 91,7% còn 01 giáo viên TCSP đang học Đại học năm thứ 2.

        - Phó HT phối hợp cùng các tổ chuyên môn thực rà soát đánh giá việc thực hiện mục tiêu chương trình năm học trước đồng thời điều chỉnh mục tiêu phù hợp với 2 tình hình thực tế trong năm học 2021- 2022.

         Xây dựng cụ thể mục tiêu, nội dung thực hiện chương trình và dự kiến 35 tuần phù hợp với văn hóa, điều kiện địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ triển khai đến 100% giáo viên thực hiện.

           Chỉ đạo 100% giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục theo từng chủ đề  đúng theo hướng dẫn.

           -Trường xây dựng cụ thể các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm học trình lãnh đạo PGD ĐT duyệt kịp thời và các quy chế làm việc trong năm, Trường cụ thể quy chế chuyên môn quy định rõ trách nhiệm và hồ sơ của từng bộ phận phụ trách, kết quả 100% CBGV,NV đều thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công hoàn thành đúng, đủ các loại hồ sơ theo quy định.          

            -Trường xây dựng kế hoạch thực hiện “Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo giáo viên xây dựng tốt môi trường trong và ngoài lớp theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

           Chỉ đạo giáo viên 8/8 lớp kết hợp phụ huynh hàng ngày để rèn các kỹ năng cho trẻ ở gia đình (vẽ, tô màu, nhận biết chữ số, chữ cái, nhận biết về thế giới xung quanh, làm quen một số bài hát, bài thơ, câu truyện phù hợp với trẻ) và hình thành cho trẻ có một số kỹ năng sống trong sinh hoạt hàng ngày, tổng số clip giáo viên thực hiện được duyệt gửi đến phụ huynh trong học kỳ I.

           - 100% CBQL,GV,NV tham gia đầy đủ và có hiệu quả tốt ở các lớp bồi dưỡng chuyên môn do BGD ĐT, SGD ĐT tổ chức; các lớp bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng về công tác y tế trường học. 12/12 CBQL,GV thực hiện bài kiểm cuối đợt tập huấn đạt yêu cầu tỷ lệ 100%.            

          1.2.Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện

          - CBGV,NV đa dạng các hình thức tuyển sinh (qua mạng xã hội Fabook, Zalo, qua điện thoại, qua nhận hồ sơ trực tiếp), kết quả đạt 205 trẻ/8 lớp, trẻ 3-5 tuổi đạt 230/230  tỷ lệ 100%  so với kế hoạch phát triển, trong đó  5- 6 tuổi ra lớp đạt 120/120 tỷ lệ 100%.

           - GV có kết hợp phụ huynh theo dõi cân đo cho trẻ ở gia đình và theo dõi biểu đồ phát triển của trẻ 205/205 trẻ.

          Trẻ chưa học trực tiếp nên chưa đánh giá được tỷ lệ bé chăm, bé ngoan và các lĩnh vực phát triển.

           1.3. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục.

           -Trường thực hiện tốt 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử, qua cuộc họp và qua bảng tin trường.

          - Trường có 12 CBGV,NV (BGH 02; GV dạy lớp 10/8lớp; thiếu nhân viên kế toán, y tế là 02; nhân viên bảo vệ, cấp dưỡng 03), hiện trường còn thiếu 01 phó hiệu trưởng.

           - Bộ phận kế toán khiêm nhiệm thực hiện kịp thời các báo cáo về tài chính quý, năm, quyết toán các nguồn trong và ngoài ngân sách, thực hiện kịp thời chế độ tiền lương cho CBGVNV trường trong từng tháng.

          1.4. Đẩy mạnh đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục.

           - Trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục 05 tiêu chí ở 03 tiêu chuẩn, ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá trường gồm 9 thành viên, Hội đồng TĐG trường thực hiện hoàn thành phần mềm báo cáo tự đánh giá trong tháng 12.

           1.5. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học.

           - Bộ phận chuyên môn xây dựng cụ thể kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng kế hoạch thực hiện trường an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên 8/8 lớp tuyên truyền giáo dục trẻ về các kỹ năng sống, giáo dục lễ giáo và chăm sóc trẻ an toàn ở gia đình.

           1.6. Công tác quản lý tài chính, tài sản

           - Trường xây dựng cụ thể Quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị theo năm tài chính quy định báo cáo về kho bạc và PGD ĐT vào đầu năm, công khai đến CBGV,NV thông qua tổ và qua cuộc họp. Kế toán thực hiện đầy đủ các loại sổ theo dõi các nguồn thu chi trong ngân sách, ngoài ngân sách, các nguồn viện trợ, tài trợ và báo cáo quyết toán đúng thời gian quy định.

         Thực hiện đầy đủ công khai tiền lương hàng tháng qua bảng tin, công khai qua họp HĐSP và công khai trang thông tin điện tử trường ( dự toán, báo cáo quý, năm)

          - Trường thực hiện sổ theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, có sổ cấp phát và có kiểm tra, báo cáo tăng giảm tài sản cuối năm và lưu trữ đủ hồ sơ.

           1.7. Kiểm tra nội bộ, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

            - Trường có xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học, có quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ, có kế hoạch cụ thể từng đợt kiểm tra và đã thực hiện kiểm tra được 05 lượt đồng thời lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

           - Có xây dựng nội quy tiếp công dân, có thông báo lịch tiếp công dân, sổ theo dõi 4 tiếp công dân.Trong thời gian qua trường không có trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và không có đơn thư vượt cấp.

          1.8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý - Trường thực hiện phần mềm kế hoạch giáo dục. Trường thực hiện chuyển đổi số trong GDMN, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ và công khai chất lượng giáo dục; chỉ đạo 8/8 lớp xây dựng kho học liệu trường các nội dung giáo dục phù hợp để triển khai dạy học qua nhóm Zalo lớp trong thời gian trẻ chưa đến trường do dịch bệnh nhằm giúp trẻ phát triển tốt hơn. CBGV,NV thực hiện tốt cổng thông tin điện tử của trường trong từng tháng tổ số bài viết đăng  bài. Trường thực hiện tốt các phần mềm:SMAS, Phổ cập GDMN T5T, Misa, BHXH.

          1.9. Thông tin báo cáo:

         - Ban giám hiệu trường thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, xử lý số liệu, báo cáo kịp thời các phần mềm SMAS, CSDL ngành và các báo cáo khác về Phòng GDĐT, SGDĐT theo đúng văn bản chỉ đạo; thực hiện kịp thời phần mềm phổ cập giáo dục chống mù chữ tại năm 2021.

          2. Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước và xây dựng hệ thống chính trị.

           2.1. Tham gia học tập, triển khai quán triệt, thực hiện đúng và sơ, tổng kết kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nƣớc; triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đƣợc UBND xã xác nhận:

          -100% CBGV,NV tham gia học tập đầy đủ các Chỉ Thị Nghị quyết của Đảng, BGH trường triển khai quán triệt và sơ tổng kết kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Chi bộ có 1 mô hình tập thể được cấp xã công nhận được khen thưởng, đăng ký 1 mô hình cấp huyện.

           2.2. Thực hiện đầy đủ các nội dung Chỉ thị 06-CT/TU: - Trường xây dựng đầy đủ kế hoạch thực hiện triển khai đến CBGV,NV; có bảng phân công trực Tết, trực hè, phân công bảo vệ trực 24/24 đảm bảo tài sản trường.

           100% CBGV,NV thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, trang phục, nội quy cơ quan theo Chỉ thị 06-CT/TU không có cá nhân vi phạm.

           2.3. Xây dựng Chi, Đảng bộ, công đoàn, chi đoàn:

           - Chi bộ được Đảng ủy xếp loại cuối năm 2021 đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Chi đoàn đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, công đoàn tích cực vận động công đoàn viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các cuộc vận động do cấp trên phát động và chờ kết quả cuối năm học.

            2.4. Công tác an ninh - trật tự, an toàn giao thông.

            - Trường phối hợp với công an xã thực hiện đầy đủ hồ sơ an ninh trật tự của đơn vị. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện về an ninh trật tự và đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn giao thông. Đơn vị được công nhận an toàn về 5 an ninh trật tự và giữ gìn, bảo vệ tốt tài sản nhà trường; không có cá nhân vi phạm pháp luật, vi phạm về an toàn giao thông.

           2.5. Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức.

           - Ban giám hiệu trường, kết hợp công đoàn chuẩn bị và tổ chức tốt hội nghị cán bộ, viên chức vào ngày 25/ 10/ 2021 và hoàn thành hồ sơ nộp về Liên đoàn Lao động huyện kịp thời theo quy định.

           2.6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị.

            - Trường xây dựng cụ thể quy chế dân chủ, có ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị. Có công khai cụ thể các kế hoạch, quy chế thực hiện đến CBGV,NV thông qua các cuộc họp.

            Trong các cuộc họp CBGV,NV được tạo điều kiện tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các kế hoạch hoạt động của đơn vị, nội bộ có tinh thần đoàn kết tốt. Trường có nội quy và lịch tiếp công dân, có sổ theo dõi tiếp công dân, thời gian qua không có đơn thư khiếu nại.

            2.7. Công tác xã hội hóa giáo dục. Trường xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận tài trợ năm học 2021- 2022 theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 3/8/2018 trình lãnh đạo PGD ĐT phê duyệt, trường thành lập tổ tiếp nhận hiện vật hỗ trợ cho các hoạt động của trường, hỗ trợ cho CBGV,NV và trẻ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, hỗ trợ các ngày lễ hội của trường.

         2.8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý, lĩnh vực chuyên môn: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho giáo viên, nhân viên; phân công nhiệm vụ công tác hợp lý, đúng quy định.

Trường thực hiện tốt công tác tiếp dân, ban giám hiệu đã giải quyết kịp thời các ý kiến thắc mắc của giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong thời gian qua đơn vị không có đơn thư phản ánh về cấp trên.

            3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng  

            - Trường kiện toàn HĐTĐ- KT đơn vị có đủ các thành viên. HĐTĐ xây dựng cụ thể kế hoạch phát động phong trào thi đua, quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2021-2022.

            - Hội đồng thi đua khen thưởng xây dựng cụ thể tiêu chí thi đua tháng, năm phù hợp với từng bộ phận và tổ chức triển khai đầu năm qua hội nghị viên chức đầu năm thống nhất thực hiện.

            Tổ chức phát động thi đua cho tập thể và 100% cá nhân đăng ký thi đua đúng theo hướng dẫn, tổng hợp báo cáo về khối theo thời gian quy định. Ban thi đua chấm điểm và theo dõi thi đua CBGV,NV đúng với chức năng nhiệm vụ và công khai cụ thể đần từng tổ. Kết quả: Có 6/10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 4/10 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

             B .NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƢỢC :

            - Do tình hình dịch bệnh phức tạp trẻ chưa được đến trường trực tiếp nên chưa đánh giá được chất lượng chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ.

            Tỷ lệ huy động trẻ các độ tuổi từ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi giảm so với năm học trước và chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

             Trường chưa kết hợp được với trung tâm để tổ chức cho trẻ học Anh văn.                  Chưa có GV,NV học sinh tham gia các hội thi cấp huyện.

              II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ II.

              - Hội đồng thi đua trường tiếp tục giám sát thực hiện nhiệm vụ và việc thực tiêu chuẩn thi đua của CBGV,NV.

             -BGH trường tiếp tục chỉ đạo giáo viên các lớp duy trì sỉ số đến cuối năm đạt 100% và phối hợp với ban nhân dân ấp, phụ huynh huy động trẻ Nhà trẻ và mầm ra lớp để tăng tỷ lệ huy động các độ tuổi.

             Bộ phận chuyên môn chỉ đạo giáo viên tiếp tục phối hợp phụ huynh thực hiện chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ theo đúng chương trình giáo dục mầm non, thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ về các lĩnh vực phát triển, về sức khỏe để đạt chỉ tiêu chất lượng giáo dục theo kế hoạch đề ra.

            Tiếp tục hoàn thành việc tổ chức và tham gia hội thi cấp trường, cấp huyện.

            - Khi có kế hoạch cho trẻ học trực tiếp, Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên tuyên truyền phụ huynh trẻ lớp chồi, lá đăng ký cho trẻ học làm quen tiếng anh.                 GV kết hợp tốt với phụ huynh chăm sóc trẻ an toàn, phòng dịch bệnh cho trẻ.

          - Ban giám hiệu tiếp tục phối hợp công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đúng theo Điều lệ quy định.

          - Chỉ đạo các Tổ chuyên môn theo dõi và bình xét thi đua, xét xếp loại cuối năm cho các thành viên trong tổ đúng năng lực và phát huy tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, xây dựng nội bộ đoàn kết.

          - Hội đồng thi đua trường hoàn thành việc xét sáng kiến kinh nghiệm của đơn vị. Thực hiện xét xếp loại viên chức cuối năm học, thông báo lịch xét thi đua của đơn vị về Phòng nội vụ và xét thi đua cho toàn thể viên chức đúng thành tích, năng lực, công bằng, dân chủ.

         - Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua của đơn vị theo quy định nộp về Khối thi đua theo kế hoạch đề ra.

          - Công khai kết quả bình xét thi đua của đơn vị đến CBGV,NV trường.

          Trên đây là báo cáo sơ kết phong trào thi đua của đơn vị trường Mầm non Vĩnh Phước A học kỳ I năm học 2021- 2022.

 

Nơi nhận:

- Khối MN (b/c);                                                         T.M HĐTĐKT CHỦ TỊCH

- Lưu: hs.

                                                               

 

                                                                             Nguyễn Thị Thu Hà

 

 


Tác giả: Trường Mẫu giáo Vĩnh Phước A
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.