Thực hiện Công văn số 07/PGDĐT-GDMN ngày 30/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022.

              PHÒNG GD & ĐT GÒ QUAO

      TRƯỜNG MN VĨNH PHƯỚC A

 
  
 

Số: 22  /BC-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

              Vĩnh Phước A, ngày 24  tháng 6  năm 2022

 

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

 

Thực hiện Công văn số 07/PGDĐT-GDMN ngày 30/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022.

Trường mầm non Vĩnh Phước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2021-2022        những nội dung cụ thể như sau

                    I. Kết quả đạt được

1. Nâng cao nâng lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.

- Nhà trường triển khai, chỉ đạo thực hiện các văn bản theo Luật Giáo dục năm 2019 đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý GDMN, trong đó tập trung vào; Nghị định, Quy định chính sách phát triển GDMN, Nghị định về đổi mới cơ chế quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non. Thông tư ban hành chương trình làm quen vối tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo. Triển khai và thực hiện hiệu quả Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 22/4/2019, Công văn số 1374/SGDĐT ngày 5/8/2019 về việc Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Kế  hoạch số 343/KH-SGDĐT ngày 01/8/2019 Kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 31/03/2020 chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non; triển khai thực hiện

- Nhà trường đã thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng cơ quan văn hóa,… nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành phát động, triển khai thực hiện và tổ chức ký cam kết theo quy định.

1.1.Trong năm học 2021- 2022 nhà trường đã đạt:

+ Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt xuất sắc.“ Xây dựng trường xanh – sạch – đẹp và an toàn” đạt mức độ 2 xếp loại xuất sắc. Đánh giá trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Đạt

+ Đạt cơ quan văn hóa

+ Kết quả thực hiện phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong Dạy và Học”:

-Tổ chức 2 chuyên đề cấp trường.

Cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu,  xuất sắc trong các phong trào thi đua của nhà trường năm học 2021-2022.

- 100% CB,GV thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, không vi phạm đạo đức nhà giáo, yêu nghề không ngừng học tập nâng cao trình độ. Không có biểu hiện vi phạm quy chế chuyên môn, luôn là tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Luôn tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí học tập và sáng tạo:  Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ các hoạt động của trẻ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử. 100% CBQL ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đạt hiệu quả; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết . Trong học kỳ vừa qua nhà trường không có CB,GV,NV vi phạm đạo đức Nhà giáo. Nhà trường đã xây dựng được khối đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giao tiếp cởi mở, hợp tác. Làm việc trung thực, tâm huyết yêu nghề phù hợp với điều kiện, văn hóa của địa phương và ngành giáo dục.

- Nhà trường đã đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn, lành mạnh, giữ mối quan hệ, ứng xử thân thiện giữa cô với cô, giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa cô với phụ huynh, giữa trẻ với cha mẹ…Tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực ở trẻ hình thành ở trẻ sự mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động hàng ngày, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử. Đảm bảo có đủ nhà vệ sinh cho trẻ và giáo viên phù hợp, an toàn và sạch sẽ theo yêu cầu của Điều lệ trường mầm non. Lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá, truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khóa.

- Tổ chức chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn II tổ chức các hoạt động tập thể cho trẻ như: tổ chức ngày hội đến trường của bé, rằm trung thăm quan trường Tiểu học,…; tổ chức các trò chơi dân gian, hát dân ca. Đồng thời khuyến khích giáo viên tăng cường sưu tầm, sáng tác thơ, ca, hò vè, câu đố, thông điệp có nội dung về phong trào” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ban giám hiệu hướng dẫn giáo viên trang trí môi trường thân thiện trong và ngoài lớp học. tạo góc thiên nhiên cho trẻ hoạt động; sửa đồ chơi ngoài trời.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tiết kiệm điện, nước, mua và sử dụng, bảo quản đồ dùng.

- Kết quả thưc hiện các cuộc quyên góp, ủng hộ từ thiện: Trong năm học nhà trường đã thực hiện quyên góp, ủng hộ các loại quỹ.

2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

- Quy mô phát triển:

Tổng số: 08 lớp với 205  trẻ, tăng 22 so với cùng kỳ năm trước, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong đó:

+  Mẫu giáo 5- 6 tuổi: 1 lớp với 28 trẻ

+ Mẫu giáo ghép 2 độ tuổi: 7 lớp với 177 trẻ

3. Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ năm tuổi.

Nhà trường đã triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GD, xóa mù chữ:

- Đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT

- Nhà trường đã tham mưu với UBND  xã Vĩnh Phước A và phối kết hợp cùng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập Giáo dục năm học 2021-2022, phân công phụ trách điều tra phổ cập  phổ cập đã cử giáo viên tham gia đi điều tra từng hộ gia đình, nắm bắt thông tin, cập nhật số liệu chính xác báo cáo về trường Tiểu học Vĩnh Phước A để tổng hợp hồ sơ chung. Tổng hợp báo cáo thống kê về phòng Giáo dục đúng quy định. Rà soát phiếu điều tra và theo dõi cập nhật trên phần mềm và các văn bản theo hướng dẫn của các cấp.

- Ban giám hiệu đã tiến hành kiểm tra, rà soát và có đánh giá về công tác duy trì PCGDMNTNT phối hợp tương đối tốt. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường .

- Tổng số trẻ điều tra trong độ tuổi 5 tuổi trên địa bàn 120 trẻ huy động 120/120 đạt 100%.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách hỗ trợ cho trẻ mẫu giáo.

- Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng tự đánh giá ở nhà trường.

4. Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

           Ngay từ đầu năm học nhà trường đã quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể CBQL,GV và phu huynh trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Trong  năm học 2021- 2022 nhà trường không để xảy ra bất cứ vụ mất an toàn nào cho trẻ.

Nhà trường triển khai thông tư Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN nhằm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Rà soát và bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường/lớp mầm non. Trong năm qua không để xảy ra tình trạng mất an toàn, không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Bếp ăn thực hiện nghiêm túc đúng quy trình.

b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai và làm tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ:

100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày

- 100% trẻ đến trường được quan tâm chăm sóc, được khám sức khỏe theo định kỳ, được theo dõi cân, đo bằng biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm cụ thể:

* Chất lượng giáo dục.

- Tỷ lệ huy động học sinh 3-5 tuổi 230/353 đến trường: 65,71 %.Trẻ học nhờ nơi khác 25 trẻ.

- Tỷ lệ học 2 buổi/ngày: 205 đạt 100%

- Trẻ chuyên cần 3-5 tuổi: 202/205 đạt 98,5%

+ Tỷ lệ cháu đạt Bé chăm ngoan: 85/205 đạt 41,5%;

+  Tỷ lệ cháu đạt Bé chăm : 120/205 đạt 58,5%;

* Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc.

-Trẻ phát triển bình thường: 195/205 đạt 95,1%

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 3/205 tỉ lệ 1,5%

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 4/205 tỉ lệ 1,9%

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nặng cân: 3/205 tỉ lệ 1,5%

          - Nhà trường đã tích cực tuyên truyền phối kết hợp cùng phụ huynh thống nhất trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Phối hợp với ngành Y tế thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ .8/8 lớp nghiêm túc thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tạo cho trẻ có thói quen tốt, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường công tác kiểm tra, bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc trẻ hàng ngày.

- Bếp ăn thực hiện nghiêm túc đúng quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện kiểm định ba bước, giáo viên dinh dưỡng được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và được khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định.

c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

- Nhà trường đã triển khai tới 100% CBQL,GV về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non ban hành. Trên cơ sở đó Ban giám hiệu và các lớp đã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp cho từng lứa tuổi, điều kiện thực tế của lớp, trường và địa phương. Giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc soạn bài và duyệt giáo án trước khi tổ chức hoạt động. Tích cực làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho các hoạt động của trẻ, tạo góc mở để trẻ được hoạt động tích cực, các góc chơi đều có sản phẩm của cô và trẻ thông qua các trang trí môi trường lớp học, thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo,…

- Nhà trường tiếp tục triển khai việc thực hiện chuyên đề:

+ Chuyên đề: Lấy trẻ làm trung tâm qua hoạt đôngkhám phá khoa học, qua hoạt động phát triển thẩm mĩ.

+ Bên cạnh đó nhà trường đã chỉ đạo các lớp trong toàn trường thực hiện tốt chuyên đề “ Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại các lớp và trong khuôn viên của nhà trường và làm đồ chơi tự tạo cho lớp giúp trẻ hoạt động tích cực hơn. Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý nhất là nâng cao năng lực lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của chuyên đề, cập nhật kịp thời các nội dung bổ sung chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu đổi mới. Tham quan mô hình tại trường bạn để học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng khuôn viên, môi trường trong và ngoài lớp học, đặc biệt là cách xây dựng hoạt động học và chơi tập phục vụ chủ đề. Chuyên môn nhà trường tổ chức buổi tập huấn thông qua việc xem băng đĩa hình để cùng nhau trao đổi xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề nhằm đạt hiệu quả cao.

- Nhà trường và các giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về phương pháp chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Tuyên truyền về cách phòng tránh cho trẻ mắc những bệnh thường gặp như bệnh canh châu, thủy đậu, bệnh đau mắt đỏ dịch cúm, sởi, rubenla…Tuyên truyền tổ chức ngày hội ngày lễ cho trẻ, các hội thi trong trường mầm non. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tuyên truyền về VSATTP trong trường Mầm non. ,...để các bậc phụ huynh đã nâng cao nhận thức, nhận thấy tầm quan trọng của công tác chăm sóc nuôi dạy, những hoạt động hàng ngày của cô và trẻ đặc biệt là những ngày lễ, hội trong trường mầm non. Đồng thời kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ của phụ huynh để nhà trường hoàn thiện CSVC, tạo môi trường sinh hoạt, học tập thuận lợi cho trẻ.

- Quan tâm và thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH theo quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ trẻ khuyết tật, huy động tối đa trẻ khuyết tật học hòa nhập và tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học hòa nhập; Hiện tại nhà trường không có cháu học hòa nhập khuyết tật.

- Nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, với tình hình thực tế của địa phương. Hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo quy định,  đảm bảo đúng mục đích hỗ tr thực hiện Chương trình GDMN, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1.

          - Kết quả kiểm tra nội bộ: Trong năm học 2021- 2022 nhà trường đã tiến hành kiểm tra nội bộ.

          + Kiểm tra nhân viên kế toán

          + Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

           + Kiểm tra 04 giáo viên kết quả giỏi: 03 GV; khá: 01 GV;

- Các chuyên đề được tổ chức: Nhà trường đã triển khai tổ chức và thực hiện 2 chuyên đề với 100% cán bộ giáo viên tham gia. Chuyên môn đã xây dựng kế hoạch, triển khai , đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; tạo môi trường cho trẻ hoạt động ngoài ra còn tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, hoạt động tập thể, hội thi…đáp ứng yêu cầu chuyên đề.

* Về nội dung giáo dục an toàn giao thông:

100% giáo viên biết lồng ghép giáo dục an toàn giao thông vào các thời điểm thích hợp trong năm ngay từ đầu tháng 9.

Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên phát huy hiệu quả GDATGT trong từng nhóm lớp, sưu tầm sáng tác thơ, câu đố, trò chơi, bài hát… chụp, quay những hình ảnh về GDATGT để dạy trẻ, nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục trẻ.

Xây dựng “Cổng trường an toàn về giao thông”: quy định nơi để xe đảm bảo trật tự cho phụ huynh đưa đón con đi học, không để phụ huynh cho xe chạy vào sân trường nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ.

100% CBGV NV được học tập, ký cam kết từ đầu năm học, tính đến thời điểm này nhà trường không có giáo viên nhân viên vi phạm ATGT.

Treo băng rôn tuyên truyền tháng ATGT, lồng ghép vào chương trình

* Giáo dục bảo vệ môi trường:

Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và các hoạt động giáo dục, bài giảng, trò chơi theo chủ đề.

100% CBGV NV đã được bồi dưỡng nội dung kiến thức trong chương trình giáo dục mầm non, tài liệu bồi dưỡng hè.

Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, giáo dục trẻ biết bảo vệ cây xanh, không hái hoa bẻ cành, biết cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, bỏ rác vào đúng nơi quy định.

* Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Chuyên môn đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học để tổ chức thực hiện, lồng các nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp vào từng chủ đề. Tích cực ứng dụng CNTT vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý của nhà trường.

Thường xuyên nhắc nhở CBGV kiểm tra "Tắt điện, nước, quạt, máy vi tính, tivi” khi ra về và khi không sử dụng đến.

* Giáo dục về ứng phó với biển đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, giáo dục trẻ về  tài nguyên, môi trường biển, hải đảo vào CTGD .Chỉ đạo giáo viên thực hiện lồng ghép nội dung vào chương trình giáo dục trẻ hàng ngày đạt hiệu quả cao.

          d) Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

- Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục: Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện căn cứ Thông tư 19/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác quy trình, quy định kiểm định chất lượng giáo dục và các văn bản hướng dẫn của Bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non năm học 2021-202: Nhà trường đã tự kiểm tra và đánh giá

          - Nhà trường duy trì trường chuẩn quốc gia.

       đ) Công tác quản lý phong trào.

        - Công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Xuất sắc

        - Đánh giá trường học thân thiện, học sinh tích cực. Xuất sắc   

5. Phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non.

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tham mưu và thực hiện đầy đủ chính sách cho giáo viên, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của CBGV,NV. 100% CBGV,NV được hưởng mọi chế độ chính sách theo quy định. 100% giáo viên trong biên chế nhà nước; Đảm bảo 2.2 giáo viên/ lớp.

- Nhà trường đã tổ chức tp huấn cán bộ qun lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới. Triển khai tới 100% CBQL,GV về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Bồi dưỡng kỹ năng thực hành áp dụng mô đun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục và thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”…. Tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL,GVMN đối với trẻ.

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ, nhóm, chuyên môn trong các cở giáo dục trong đó chú trọng tới việc phát triển chương trình phù hợp với thực tế, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

*Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 07 giáo viên tham gia. Đạt 3/7 đạt 42,9%.

- Công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên:

Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, thực hiện đúng quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; tổ chức cho 100% CBGV lấy ý kiến về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư  liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GDĐT và Bộ nội vụ; tạo điều kiện để CBGV tham gia học tiếng anh, tin học, chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tiếng anh: 12/12; tin học: 12/12.

Nội dung bồi dưỡng thường xuyên đã thực hiện gồm:

+ Tình hình phát triển kinh tế xã hội  của tỉnh Kiên Giang;

+ Chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang;

+ Các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT;

100% CBGV có đủ hồ sơ sổ sách ghi chép nghiêm túc và làm bài kiểm tra đầy đủ đảm bảo đúng quy định.

+ Nhà trường thường xuyên đăng bài lên W ebsite

  6. Công tác xã hội hóa:

  - Năm học 2021- 2022 nhà trường tổ chức huy động XHHGD

            - Nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, văn bản chỉ đạo của PGD&ĐT Gò Quao tới toàn thể các bậc phụ huynh trong buổi họp phụ huynh đầu năm học 2021 – 2022 về việc huy động XHH, về quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện.

Bao gồm các văn bản sau:

           + Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

          + Thông tư số 55/2011/QĐ- BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

          - Nhà trường thực hiện đúng quy trình trong việc huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện.

         - Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Hội đồng giáo dục nhà trường và cha mẹ học sinh về sử dụng các khoản ủng hộ  tự nguyện.

          - Công khai, quyết toán các khoản thu đầu năm học và thu chi cuối năm học theo đúng quy định.

          - Nguyên tắc: Xác định đúng mục đích sử dụng của các khoản thu tự nguyện.

          - Công khai dân chủ, minh bạch quyết toán thu – chi 2 lần/năm học, sử dụng đúng mục đích.

           *Nguồn huy động XHH để sửa chữa xây dựng CSVC, mua sắm quạt trang bị thêm cho các phòng học, ngày công lao động.

            +1.500 cuốn tập: 7.5000.000đ

            + Tổng ngày công lao động: 15 ngày thành 4.500.000 đ

            + Vận động mua máy lạnh: 10.000.000đ

                Tổng số tiền : 22.000.000đồng

7. Kết quả của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non.

Nhà trường triển khai đến toàn thể CB,GV,NV đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật. Quản lý, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, nghiên cứu, nắm bắt kịp thời và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về giáo dục mầm non một cách nghiêm túc có hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành, các đoàn thể; Hiệu trưởng, các tổ chuyên môn có tinh thần trách nhiệm cao, quản lý phân công hợp lý cán bộ giáo viên nhân viên theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên đề, các cuộc vận động, các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm nội quy của nhà trường, vi phạm quy chế chuyên môn.

-Thực hiện tốt 3 công khai tại cơ sở theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đó là: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và công khai thu chi tài chính trong cơ sở giáo dục mầm non.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến nguồn thực phẩm  an toàn, hợp đồng mua thực phẩm với đơn vị, cá nhân có đủ năng lực, đảm bảo yêu cầu theo quy định. Ký xuất nhập thực phẩm hàng ngày theo đúng quy định. Quyết toán tiền ăn trong từng tháng đảm bảo đúng, chính xác.

Chỉ đạo đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN đúng thực chất, hiệu quả nhằm phá huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ  không chạy theo số lượng và thành tích; thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình giáo dục mầm non. Nhà trường không thực hiện khảo sát trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Nhà trường đã tập trung chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, tránh hình thức, gây áp lực cho giáo viên. Đổi mới công tác quản lý hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả  quản lý, lưu trữ  và sử dụng  hồ sơ, sổ sách chuyên môn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non,  thông tin báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục. Đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp thời theo đúng quy định.Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính.

Công tác kiểm tra và cải cách thủ tục hành chính trong GDMN như UDCNTT đổi mới công tác quản lý tài chính kế toán, quản lý và sử dụng có hiệu quả CSVC phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục, đảm bảo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, lưu trữ đầy đủ và khoa học các loại hồ sơ sổ sách phục vụ cho công tác quản lý của nhà trường,thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo chế độ hiện hành.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc của cán bộ, giáo viên nhân viên trong  có những bước khởi sắc và dần dần đi vào nề nếp. Việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin - truyền thông ngày càng hiện đại, đồng bộ. Hệ thống thư điện tử của trường đã được xây dựng, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản chỉ đạo từ cấp trên. Trường đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử của huyện. Tỷ lệ người sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử trong trao đổi công việc ước đạt 100% cá nhân có Email; Bên cạnh đó, công tác tập huấn, đào tạo kiến thức, kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin cũng được quan tâm;

          8. Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của ngành về đổi mới và phát triển giáo dục mầm non. Trong năm học 2021- 2022 nhà trường đã phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng của nhà trường và triển khai tới 8/8 lớp và toàn thể giáo viên phối hợp thực hiện và có đầy đủ sổ theo dõi cập nhật theo tháng, tuần, trong đó chú ý tuyên truyền về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non, biểu dương những tấm gương cán bộ quản lý, giáo viên điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “ Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới và sáng tạo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, có những cống hiến đặc biệt đối với nhà trường.

Nhà trường và các giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về phương pháp chăm sóc, nuôi dạy trẻ, nuôi dạy con theo khoa học. Tuyên truyền về cách phòng tránh cho trẻ mắc những bệnh thường gặp như bệnh canh châu, thủy đậu, bệnh đau mắt đỏ, dịch cúm, sởi, …Tuyên truyền tổ chức ngày hội ngày lễ cho trẻ, các hội thi trong trường mầm non. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tuyên truyền về VSATTP trong trường Mầm non. Thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng tuyến phố văn minh theo đề án của thành phố, ... nhằm nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của công tác chăm sóc nuôi dạy, những hoạt động hàng ngày của cô và trẻ đặc biệt là những ngày lễ, hội trong trường mầm non để phụ huynh quan tâm, phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ hội như: Ngày hội đến trường, tết trung thu, lễ giáng sinh... cho các cháu.

Hỗ trợ nhà trường hoàn thiện CSVC, tạo môi trường sinh hoạt, học tập thuận lợi cho trẻ

- Các biện pháp sáng tạo của địa phương.

+ Khi thực hiện các chủ đề, chuyên đề, các hội thi giáo viên thường giới thiệu với các bậc phụ huynh.

+ Mời các bậc cha mẹ tham gia các hoạt động của cô và cháu.

           II. Đánh giá chung

1.  Đánh giá tóm tắt những điểm nhấn nổi bật so với chỉ tiêu đề ra và so với cùng kỳ năm học trước.

Thực hiện đầy đủ có hiệu quả cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Tổ chức tốt các hội thi, các chuyên đề, các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi họp, ngày hội ngày lễ cho cô và trẻ. Đặc biệt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2021- 2022. nhà trường đã tham dự các hội thi lớn của ngành.

Nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi

Phối kết hợp đồng bộ giữa các bộ phận, đoàn thể trong trường, hội cha mẹ học sinh. Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tham mưu.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, dự giờ giáo viên.

Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khuyến khính giáo viên sáng tạo, sưu tầm, tìm kiếm thông tin trên mạng, học hỏi lẫn nhau, trang trí nhóm lớp tạo môi trường cho trẻ hoạt động đạt hiệu quả cao trong giảng dạy.

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi 120/120 đạt 100%. Đồng thời 100% Trẻ 5 tuổi được theo dõi sức khoẻ và khám sức khoẻ.

2. Những khó khăn, hạn chế

* Khó khăn:

Cơ sở vật chất học nhờ ở các trường tiểu học xuống cấp  chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận trẻ cũng như chăm sóc giáo dục

* Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế ở từng nội dung.

            Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu CSGD trẻ và đáp ứng được các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia.

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực cho GDMN đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung và chất lượng nhà trường đi lên.

Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường có hiệu quả, chặt chẽ, phát huy tối đa tính năng sử dụng đồ dùng đồ chơi đạt hiệu quả cao.Tiếp tục quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất - trang thiết bị - đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường.

Quản lý và tổ chức tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý đặc biệt thực hiện tốt ba công khai. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải tiến chất lượng trường mầm non.

III. Kiến nghị, đề xuất

1.Đối với  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đầu tư đồ dùng, trang thiết bị dạy học

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ  năm học 2021-2022 của trường mầm non Vĩnh Phước A../.

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- PGGD-ĐT Gò Quao

- Lưu: VP.